php defined( 'ABSPATH' ) OR die( 'This script cannot be accessed directly.' ); /** * The template for displaying pages headers * * Please do not overload this file directly. Instead have a look at framework/templates/header.php: you should find all * the needed hooks there. */ us_load_template( 'templates/header' );

Realizująca wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (inaczej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) Jerzy Syrytczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MAKARONIARNIA , 30 – 506 Kraków, ul. Brodzińskiego 3, przekazuje poniższe informacje:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Jerzy Syrytczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MAKARONIARNIA , 30 – 506 Kraków, ul. Brodzińskiego 3,

(zwana dalej Administratorem).

 1. W zależności od sytuacji i stanu faktycznego dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,  b) c) RODO, odpowiednio w celu:

 1. Przetwarzania w celu przekazywania informacji marketingowych o działaniach Administratora – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 2. Przetwarzania w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy– art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

 3. Prawnie uzasadniony interes Administratora – w zakresie stosowania monitoringu wizyjnego – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

 1. Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, nie dokonuje także ich profilowania (tj. wykorzystania danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji)

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest:

 1. dobrowolne ale niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy ,

 2. całkowicie dobrowolne w zakresie ich przetwarzania w celu marketingowym.

 1. Przysługuje Państwu także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingowym.

 1. Państwa dane są przetwarzane przez administratora dla poszczególnych celów odpowiednio z upływem terminu:

 1. istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora,

 2. przedawnienia wszelkich roszczeń z tytułu zawartej umowy z Administratorem

 3. obowiązywania udzielonej przez Państwa zgody.

 1. Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe wyłącznie:

 1. Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

 2. Podmiotom upoważnionym przez administratora wyłącznie w interesie administratora i na jego rzecz na podstawie zawartej umowy i w granicach tam określonych,

 3. Innym podmiotom na podstawie wyraźnie udzielonej przez Państwa zgody.

 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich lub podmiotów posiadających siedzibę na terenie państw obcych.

 1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, poprawiania danych lub ich przenoszenia, a także wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo także prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie oparte na tej zgodzie przed dniem jej wycofania.

 1. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora danych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: makaroniarnia@gmail.com

 2. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

php defined( 'ABSPATH' ) OR die( 'This script cannot be accessed directly.' ); /** * The template for displaying pages footers * * Please do not overload this file directly. Instead have a look at framework/templates/footer.php: you should find all * the needed hooks there. */ us_load_template( 'templates/footer' );